Értesítés szociális tűzifa kérelmek benyújtásáról

2023.10.21.

Értesítés szociális tűzifa kérelem benyújtásáról

Értesítjük, hogy 2023. évben Nagyrada Község Önkormányzata a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként szociális tűzifa támogatást nyújt ( a kiosztásra kerülő tűzifa csak kiegészítésül szolgál, nem fedezi a teljes fűtési szezonra szükséges mennyiséget) a község területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó olyan személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- aktív korúak ellátásában, vagy                                              - időskorúak járadékában, vagy

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy              - ápolási díjban

- árvaellátásban                                                                         - rokkantnyugdíjban részesül

Továbbá tűzifa biztosítható még olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került lakos részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén a 300 %-át (85.500.- Ft), vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától!

A kérelmet a rendelethez tartozó formanyomtatványon 2023. november 15-ig lehet a Garabonci Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani, melyet beszerezhetnek személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 8-16.00, péntek: 8-14.00) a garabonci hivatalnál, vagy a nagyradai hivatalban. Nyomtatvány kérhetnek e-mailen (garaboncpmh@t-online.hu) is.

A tűzifa kiosztása, - a képviselő-testület által, a kérelmek elbírálását követően, - 2024. január 31-ig fog megtörténni.

 

 Felhívjuk a lakosság figyelmét az éves kéményseprés fontosságára, a Katasztrófavédelem által végzett kéményseprés a lakosság részére ingyenes.

 

Benyújtással és jogosultsággal kapcsolatosan bővebb információ a 93/340-701, 30/330-43-96 telefonszámon kérhető.

Nagyrada, 2023. október 19.

                                                                             Tisztelettel:  Tulok Ferenc polgármester